Το SmartMethane στοχεύει στο να αναπτύξει μία καινοτόμα και αποτελεσματική ολοκληρωμένη τεχνολογία για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της τροφοδοσίας των μονάδων βιοαερίου με αυτοματοποιημένο τρόπο που θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής του μεθανίου από τα υποστρώματα έως και κατά 30%,…