Ο γενικός στόχος του bioFERTIL είναι η προώθηση της αξιοποίησης του σταθεροποιημένου υπολείμματος από μονάδες βιοαερίου ως καινοτόμου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος που συμβάλλει στη διατήρηση, στη βιώσιμη χρήση και στην ανακύκλωση των φυτογενετικών, υδατικών και ενεργειακών πόρων στη γεωργία, με σκοπό την…